Bulgarian Subtitles Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Harry Potter And The Chamber Of Secrets

Subtitles created: 2011-07-31 18:43:24
Size: 61619 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.
Another lang for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.

Download containts:
El.Internado(07x01).x264.TVRip.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

........
Ïðåäàâà ñå ïî êðúâåí ïúò.

25
00:01:37,910 --> 00:01:40,070
Íå ïèïàé!

26
00:01:40,230 --> 00:01:44,600
Íå ñòðàäàé, ëþáîâ ìîÿ,
íèùî íÿìà äà òè ñå ñëó÷è.

27
00:01:44,670 --> 00:01:47,790
Êúëíà ñå, íèùî íÿìà äà òè ñå ñëó÷è,
òàòêî å ñ òåá.

28
00:01:47,850 --> 00:01:51,250
Èäåÿòà å,
÷å îöåëÿâàò ñàìî íàé-ñèëíèòå.

29
00:01:51,420 --> 00:01:53,760
È ñàìî ñëàáèòå òðÿáâà äà óìðàò.

30
00:01:53,920 --> 00:01:56,320
Ïîçíàòî ëè âè å òîâà?

31
00:01:59,330 --> 00:02:02,990
Íÿêîé äåí ùå îòêðèÿ
ëåêàðñòâî ñðåùó òîçè âèðóñ.

32
00:02:03,750 --> 00:02:07,390
È òîãàâà
ùå ñè âúðíà äúùåðÿ ñè.

33
00:02:07,550 --> 00:02:10,364
Ùå é äàì æèâîòà,
êîéòî çàñëóæàâà.

34
00:02:13,250 --> 00:02:15,240
Êàêâî ìîæå äà å ïî-äîáðî

35
00:02:15,400 --> 00:02:18,570
çà åêñïåðèìåíòè ñ õîðà
îò óåäèíåíî ñèðîïèòàëèùå?

36
00:02:18,730 --> 00:02:22,470
Èíâåñòèòîðèòå, êîèòî ìè äàäîõà ïàðè,
çà äà îòêðèÿ èíòåðíàòà,

37
00:02:22,630 --> 00:02:24,730
áÿõà àêöèîíåðè í.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #