Latvian Subtitles Night Of The Living Dead (1990)

Download this subtitles in Latvian language for movie called Night Of The Living Dead

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734562304
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Latvian subs for Night Of The Living Dead.
Another lang for Night Of The Living Dead.

Download containts:
Night.of.the.Living.Dead.1990.RERiP.DVDRip.XviD-B[r]3.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......9,700 --> 00:02:22,200
Izbeigt ko? Patiesîbu?

26
00:02:27,400 --> 00:02:30,400
Viòa gandrîz ielika tevi klosterî.

27
00:02:30,500 --> 00:02:32,000
Kad tev bija pçdçjais randiòð?

28
00:02:32,100 --> 00:02:34,600
Nav tava darîðana.

29
00:02:34,700 --> 00:02:37,100
Viòa noteikti, nekad nav braukusi

30
00:02:37,200 --> 00:02:39,400
200 jûdzes, lai ko apciemotu.

31
00:02:41,200 --> 00:02:44,100
Es gribu, lai tu pârtrauc tâ runât.

32
00:02:44,200 --> 00:02:47,100
Nerunâ tâ. Ne ðeit.

33
00:02:47,700 --> 00:02:49,700
Nejau vidû...

34
00:02:49,800 --> 00:02:51,800
Kam?

35
00:02:52,000 --> 00:02:54,600
Izrâdi kaut kâdu cieòu!

36
00:02:56,500 --> 00:03:00,500
Tevi patieðâm biedç ðî vieta.

37
00:03:00,600 --> 00:03:03,500
Dievs, tu nekad nebeigsi.

38
00:03:04,900 --> 00:03:07,900
Dieva dçï, Dþonij. Nelietis!

39
00:03:08,000 --> 00:03:09,300
Jeziò, tu esi dîvainis!

40
00:03:09,400 --> 00:03:13,800
Izbeigsim visu ðito.
Vien.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #