Greek Subtitles Aaron Korsh (n/a)

Download this subtitles in Greek language for movie called Aaron Korsh

Subtitles created: 2016-02-17 12:59:41
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Aaron Korsh.
Another lang for Aaron Korsh.

Download containts:
Suits.S05E13.HDTV.x264-KILLERS[ettv]-gre.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
00:00:58,344 --> 00:01:01,270
ÌÜéê, ç äßêç èá ãßíåé, åßôå
ìáò áñÝóåé, åßôå ü÷é.

20
00:01:01,280 --> 00:01:05,930
¼óï ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï Ý÷ïõìå íá ìÜèïõìå
ôçí ôáêôéêÞ ôçò, ôüóï êáëýôåñá èá åßìáóôå.

21
00:01:06,717 --> 00:01:08,198
- Ãáìþôï.
- Ôé;

22
00:01:08,856 --> 00:01:10,642
¸äùóá åîåôÜóåéò ãéá áõôüí.

23
00:01:10,830 --> 00:01:11,980
Êáé ôé Ýãéíå;

24
00:01:12,039 --> 00:01:14,789
Ìðïñåß íá ôçò äþóåé
êÜôé ðïõ äåí Ý÷åé áêüìá.

25
00:01:14,799 --> 00:01:17,373
Áí ôï êÜíåé, èá êáôáóôñÝøåé
ôçí êáñéÝñá ôïõ.

26
00:01:17,383 --> 00:01:21,078
Áêüìá êé áí óå èõìÜôáé,
óå öïâÜôáé ðåñéóóüôåñï áð' üôé åóý.

27
00:01:21,088 --> 00:01:22,583
Ïðüôå, ÷áëÜñùóå.

28
00:01:23,146 --> 00:01:24,846
ÅíôÜîåé, áò ôåëåéþíïõìå.

29
00:01:25,079 --> 00:01:28,316
Åíôéìüôáôç, áõôü áêñéâþò
èá óáò æçôïýóáìå êé åìåßò.

30
00:01:28,442 --> 00:01:30,592
Äåí Ý÷åé äþóåé ôá óôïé÷åßá áêüìá.

31
00:01:30,637 --> 00:01:33,777
Áêüìç äïõëåýù ôçí õðüèåóç êáé.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #