Greek Subtitles The Madagascar Penguins In: A Christmas Caper (2005)

Download this subtitles in Greek language for movie called The Madagascar Penguins In: A Christmas Caper

Subtitles created: 2014-11-05 23:47:07
Size: 95236 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for The Madagascar Penguins In: A Christmas Caper.
Another lang for The Madagascar Penguins In: A Christmas Caper.

Download containts:
Christmas Caper 2007 DvDrip.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......30
00:03:08,325 --> 00:03:13,353
¼÷é, äåí ìðïñåß íá ôï Ýêáíåò!

31
00:03:35,218 --> 00:03:36,480

32
00:03:36,553 --> 00:03:38,020
Êõñßåò êáé êýñéïé,

33
00:03:38,088 --> 00:03:39,578
ðñÝðåé íá êáèÞóåôå.

34
00:03:39,656 --> 00:03:42,352
Äåí èá öýãïõìå áðü ôéò Ìðá÷Üìåò
áí äåí êïðÜóåé ç êáôáéãßäá.

35
00:03:42,425 --> 00:03:45,622
Ùóôüóï, óáò ðñïóöÝñïõìå äùñåÜí
ðñùéíü ìå óáìðÜíéá

36
00:03:45,695 --> 00:03:47,026
ãéá ôçí üðïéá ôáëáéðïñßá.

37
00:03:47,097 --> 00:03:51,761

38
00:03:51,835 --> 00:03:57,535
Äåí Ý÷ù Üëëç ìðåéìðé óéôåñ

39
00:03:57,607 --> 00:04:00,440
Íáé, îÝñù ïôé åßðáìå ðùò èá
Ýñèïõìå óÞìåñá, Verda,

40
00:04:00,510 --> 00:04:01,909
Ï Brian áõôü ðñïóðáèåß íá
êÜíåé.

41
00:04:03,747 --> 00:04:06,238
Íáé, ü÷é, êáôáëáâáßíù ðùò Ý÷åéò
ó÷Ýäéá ãéá ôéò ãéïôñÝò.

42
00:04:06,316 --> 00:04:08,841
ÌÞðùò ìðïñåßò íá êÜíåéò
õðïìïíç 1 ìÝñá Þ êáôé ôÝôïéï.

43
00:04:08,918 --> 00:04:10,852
Èá óå îáíáðÜñù.

44
0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #