Hebrew Subtitles The Usual Suspects (1995)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called The Usual Suspects

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Hebrew subs for The Usual Suspects.
Another lang for The Usual Suspects.

Download containts:
The.Usual.Suspects.1995.Xvid-Newmov.[Www.WarezFaw.Com].sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......úëååï, äçáøä äàìä|.äéå ôåùòéí ëáãéí
{10870}{10915}.àáì ùí îöàúé àú òöîé...
{10975}{11016}.áùìá ääåà, òåã ìà ôçãúé
{11027}{11085}éãòúé ùìà òùéúé ùåí ãáø|.ùòìéå éåëìå ìòöåø àåúé
{11118}{11165}.åçåõ îæä, æä äéä ëéó
{11172}{11220}éëåìúé ìäòîéã ôðéí|.ùâí àðé éãåò ìùîöä
{11252}{11288}.èåá, ëåìí îëéøéí àú äúøâåìú
{11293}{11369},ùé÷øàå àú äîñôø ùìëí|...úöòãå ÷ãéîä, åúçæøå àçøé
{11374}{11400}.äîùôè ùééúðå ìëí...|?îåáï
{11414}{11429}.îñôø 1
{11434}{11464}.öòã ÷ãéîä
{11572}{11631},úï ìé àú äîôúçåú|.çúéëú îåöõ îæãééï
{11687}{11731}.îñôø 2, âù ÷ãéîä
{11804}{11887}úï ìé àú äîôúçåú äîæåééðéí, çúéëú|!--îæãééï îåöõ áï æåðä
{11893}{11926}!ñúåí àú äôä! ìê àçåøä
{11931}{11974}.îñôø 3, öòã ÷ãéîä
{12198}{12227},úï ìé àú äîôúçåú|.çúéëú îåöõ
{12232}{12269}.áàðâìéú, áá÷ùä
{12288}{12312}?ñìéçä
{12320}{12354}.áàðâìéú
{12375}{12436},úï ìé àú äîôúçåú äîæåééðéí|...çúéëú îåöõ, îä ìòæà
{12444}{12489}.îñôø 4, öòã ÷ãéîä
{12500}{12567}.æä äéä ÷éù÷åù|.ëì äòñ÷ äéä äöâä
{12572}{12639},úï ìé àú äîôúçå.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #