Greek Subtitles Valentine (2001)

Download this subtitles in Greek language for movie called Valentine

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1 CD

Greek subs for Valentine.
Another lang for Valentine.

Download containts:
VALENTINE.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......2}{6030}Äå èá öÜìå ãëõêü;
{6048}{6124}ËõðÜìáé, Ý÷ù åîåôÜóåéò.
{6126}{6163}Êñßìá.
{6302}{6345}Ðïëý áêñéâÜ.
{6372}{6429}Åóý ðÞñåò óïëïìü...
{6435}{6540}êáé ôï êïêôÝéë êáâïýñé.|Åãþ ðÞñá êïôüðïõëï êáé óáëÜôá.
{6567}{6611}Áõôü êÜíåé...
{6669}{6747}Åõ÷áñéóôþ, ÔæÝçóïí. ×Üñçêá ðïõ óå ãíþñéóá.
{6763}{6799}Áõôü åßíáé;
{6808}{6858}-Ðïéï;|-Äå èá ðÜñù Ýíá öéëß;
{6864}{6927}-Äåí êáôÜëáâá;|-´Åíá öéëÜêé ìüíï.
{6932}{6958}ÈåÝ ìïõ.
{6963}{7031}Ôï êüëðï ôçò äýóêïëçò|äåí ðéÜíåé ìå ôïí ÔæÝçóïí.
{7067}{7114}Äåí åßìáé ãéáôñüò áêüìç...
{7119}{7216}áëëÜ ÷ñåéÜæåóáé øõ÷éáôñéêÞ âïÞèåéá...
{7221}{7256}óýíôïìá.
{7341}{7376}´Åôóé ëåò åóý!
{7564}{7612}Óôïí ÔæÝçóïí áñÝóåé ôï öüñåìÜ óïõ.
{8869}{8940}Ôóáíô, åßìáóôå ìüíï ïé äõï ìáò ôþñá.
{8948}{8991}Õðüó÷ïìáé íá'ìáé ôñõöåñÞ.
{9043}{9093}Åßóáé ï äõíáôüò, óéùðçëüò ôýðïò.
{9107}{9144}Ôé åõ÷Üñéóôï.
{9471}{9531}ÅãêÜñóéá êïéëéáêÞ ôïìÞ.
{9579}{9616}Åßíáé êÜðïéïò åêåß;
{11110}{11149}Ìå êáôáôñüìáîåò.
{11156}{11187}Óõããíþìç.
{11254}{11330}Åßíáé ðïëý áñãÜ........
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #